Reštrikcie krmiva vo výkrme králikov

21 novembra 2018
-
3 minúty

Spôsob kŕmenia výrazne ovplyvňuje zdravotný stav vykrmovaných králikov a má teda priamu súvislosť s mortalitou vo výkrme. Králíci majú tendenciu k prejedaniu sa, a to vrátane chorých zvierat (v porovnaní s hydinou alebo prasatami).

Z pokusov vo Francúzsku a ďalších krajinách je známe, že v chovoch, ktoré aplikujú reštrikciu krmiva, sa výrazne znížila mortalita králikov vo výkrme, a to aj bez použitia antibiotík. Reštrikcia krmiva je jednou z najdôležitejších preventívnych opatrení na zníženie strát spôsobených syndrómom ERE (epizootická enterokolitis). Rovnaký priaznivý efekt proti ERE má aj rozdelenie dennej kŕmnej dávky na dve časti. Fyziologický mechanizmus vysvetľujúci priaznivé pôsobenie reštrikcie krmiva proti hnačkovým ochoreniam nebol doteraz objasnený. Tiež sa predpokladá pozitívny efekt reštrikcie krmiva na konverziu krmiva.

V Českej republike má spoločnosť De Heus testačnú farmu, v ktorej sme si overili vyššie uvedené teoretické predpoklady v praxi. Zároveň nás tiež zaujímal vplyv reštrikcie krmiva na jatočnú hmotnosť králikov. S výsledkami experimentu vás zoznámime v následujúcom texte.

Do testu bolo zaradených 737 králikov rozdelených do 3 skupín. Skupina A bola kŕmená ad libitum, skupine B bola podávaná reštrikcia 90 % a skupine C 80 % den­nej kŕmnej dávky. Všetky králiky boli kŕmené rovnakou šaržou krmiva K Protek. Králiky boli odstavené vo veku 39 dní. Antibiotická liečba nebola v priebehu testu dovolená. Králiky mali neobmedzený prístup k pitnej vode, pozri Graf 1

Graf 1 Denný príjem krmiva

 

VÝSLEDKY TESTU

Výsledky potvrdzujú hypotézu, že reštrikciu krmiva zlep­šuje konverziu krmiva. V našom prípade až o kilogram oproti kŕmeniu ad libitum, pozri Tab 1.

Tab. 1 Konverzia krmiva

 

Medzi skupinou kŕmenou ad libitum a reštrikciou 90 % nie sú žiadne rozdiely. Výrazne menší prírastok je u skupiny kŕmenej reštrikciou 80 %.

Tab. 2 Prírastok

 

Mortalita

Taktiež vývoj mortality potvrdzuje predpoklady, že reštrikcia krmiva má priamy vplyv na úhyn králikov vo vý­krme. V našom teste bol úhyn vo výkrme pri skupine kŕmenej reštrikciou polovičný oproti skupine kŕmenej ad libitum, pozri Graf 2.

Graf 2 Mortalita

 

ZÁVER

Hoci denný prírastok vo výkrme, a tým aj jatočná hmotnosť, bol najmenší pri skupine pri reštrikcii 80 %, vďaka najmenšiemu úhynu (teda najväčšiemu počtu predaných kusov králikov) sa v súčte predalo najviac mäsa práve v tejto skupine. Tým sa táto skupina stáva pre chovateľov najekonomickejšou. Zároveň by som chcel pripomenúť, že vďaka najlepšej konverzii krmiva pri skupine C tu bola aj najmenšia spotreba krmiva (nižšie náklady), pozri Tab. 3.

Tab. 3  Zhrnutie výsledkov testu

 

Ak sa chcete dozvedieť viac podrobností, kontaktujte nášho špecialistu na výživu farmových králikov.

Kontaktujte našich špecialistov