Udržateľnosť

Starostlivosť o novú generáciu

Mgr. Zuzana Kouřilová

personálna manažérka

Ďalšie informácie o našom prístupe k udržateľnosti

Spojte sa so Zuzanou

Udržateľnosť

V spoločnosti De Heus s.r.o. prispievame k udržateľnosti a dostupnosti bezpečných a zdravých potravín po celom svete. Robíme to s maximálnou starostlivosťou o klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat.

S predpokladaným rastom svetovej populácie na odhadovaných 9,8 miliardy ľudí v roku 2050 bude tiež naďalej stúpať potreba bezpečných a zdravých potravín. World Resources Institute odhaduje, že sa dočkáme 56% nárastu celosvetového dopytu po potravinách a náraste takmer o 70% pri potravinách živočíšneho pôvodu. To je výzva pre poľnohospodárov a spoločnosti zodpovednej za svetové reťazca výroby potravín. Výzva, ktorú musíme riešiť v nadchádzajúcich desaťročiach.

Trvalo udržateľná výroba potravín

Výroba bezpečných a zdravých potravín pre populáciu 9,8 miliardy ľudí vyžaduje kritický pohľad na reťazca výroby potravín, ktorých sme súčasťou. Svetový inštitút zdrojov naznačuje, že stovky miliónov ľudí dnes zostávajú hladné, že poľnohospodárstvo už využíva takmer polovicu vegetácie na svete a že poľnohospodárstvo a súvisiace zmeny využívania pôdy generujú štvrtinu ročných emisií skleníkových plynov.

Zvyšovanie produkcie potravín

Aby sme uspokojili očakávanú dopyt po bezpečných a zdravých potravinách v nadchádzajúcich rokoch, potrebujeme, aby sa naše reťazca výroby potravín stali efektívnejšími a udržateľnejšími. Musíme zintenzívniť poľnohospodárske postupy v krajinách, kde je odvetvie poľnohospodárstva menej rozvinuté, aby sme obmedzili odlesňovanie, zvýšili výnosy neproduktívny pôdy, podporili hospodársky rozvoj a znížili chudobu.

Súčasne musíme zlepšovať udržateľnosť poľnohospodárskych postupov v krajinách, kde je odvetvie poľnohospodárstva vysoko rozvinuté, aby sme podporili inovácie a minimalizovali negatívne dopady na klímu, životné prostredie a miestne komunity.


Ciele udržateľného rozvoja

Ciele udržateľného rozvoja zavedené Organizáciou Spojených národov v roku 2015 sú všeobecne uznávané ako plán lepšieho sveta pre ľudí na celom svete. V spoločnosti De Heus sme hrdí na to, že môžeme prispieť k dosiahnutiu niekoľkých cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Začatie nových operácií v krajinách, kde sa odvetvie poľnohospodárstva stále vyvíja, vytvára príležitosti pre miestnych poľnohospodárov, ktorí majú prístup k vysoko kvalitnému krmivu alebo môžu lokálne predávať suroviny. To posilňuje miestne ekonomiky a pôsobí ako zotrvačník pre rozvoj miestnych komunít. Príkladom tohto príspevku je otvorenie prvého viacúčelového závodu na výrobu krmiva pre zvieratá európskou spoločnosťou v Ghane na jeseň 2020.