Vplyv skrmovania celej pšenice na výkon vykrmovaných brojlerov

09 novembra 2016
-
3 minuty

Zdravie zvierat zohráva kľúčovú úlohu v chove hydiny a je nevyhnutným predpokladom pre vysokú produkciu. Jedným zo spôsobov, ako ovplyvniť zdravie hydiny chovanej vo veľkokapacitných halách, je poskytnúť hydine krmivo v ideálnej fyzikálne štruktúre. Požadovanú štruktúru dosiahneme správnym šrotovaním a spracovaním surovín, najmä obilnín, granuláciou a prípadným následným drvením kŕmnych zmesí. Pritom výsledná veľkosť častíc a homogenita zmesí je pre hydinu veľmi dôležitá.

Okrem toho môžeme v hydinovom priemysle, najmä v chove brojlerových kurčiat, pozorovať obnovený záujem o skrmovanie celého pšeničného zrna. Kŕmenie hydiny celými zrnami nie je nový koncept, ale bol vo svete bežnou praxou už pred 50 – 60 rokmi.  Spôsob skrmovania celého pšeničného zrna môžeme podľa súčasnej praxe rozdeliť do troch kategórií, a to voľný výber, t. j. ad libitum skrmovanie celého zrna s iným krmivom v oddelených kŕmidlách. Ďalej mixované krmivo, keď sú celé zrná zmiešané s iným krmivom, najčastejšie granulovaným.  Treťou kategóriou je takzvané sekvenčné kŕmenie, keď celé zrno a iné krmivo sú v rovnakých kŕmidlách, ale v inom čase. Na schopnosť hydiny zvoliť vyváženú stravu poukazuje mnoho autorov. V prípade skrmovania celých zŕn obilnín v diéte je opisovaná dôležitá zmena tráviaceho ústrojenstva, ktorá má za následok lepšie využitie krmiva. Štúdie tiež ukázali zlepšený zdravotný stav kŕdľov, ktoré sú kŕmené celými zrnami obilnín. Celé zrná pšenice v diéte hydiny podporujú komenzálne baktérie a limitujú množenie škodlivých baktérií. Celé zrno môže mať zároveň účinok na prevenciu kokcidiózy. Brojlery kŕmené diétou s podielom celých zŕn pšenice majú v truse oveľa nižšie počty oocýst než kurčatá vykrmované štandardne šrotovanou a následne granulovanou kŕmnou zmesou.

Účinok skrmovania celej pšenice na tráviaci trakt

Pri skrmovaní podielu celej pšenice v diéte dochádza k ovplyvneniu morfológie a fyziológie gastrointestinálneho traktu. Účinok skrmovania celej pšenice na vývoj jednotlivých segmentov tráviaceho ústrojenstva nie je rovnaký.

Žľaznatý žalúdok: Po zaradení celého zrna pšenice sa nepodarilo preukázať zmeny v hmotnosti tohto orgánu. Štúdie však preukázali signifikantné zníženie počtu dilatácií proventricula.

Svalnatý žalúdok: Najväčšie zmeny z celého tráviaceho systému sú pozorované práve pri svalnatom žalúdku, keď dochádza k rapídnemu a viditeľnému zväčšeniu tohto orgánu.

Slinivka brušná: Podobne zaradením celého zrna sa preukázalo zvýšenie hmotnosti pankreasu až o 20 %.

Tenké črevo: Väčšina štúdií nepreukázala zmenu v relatívnej hmotnosti a dĺžke tenkého čreva u kurčiat kŕmených podielom celých zŕn pšenice. Len u mála z nich boli zistené zmeny, alebo neboli poskytnuté vysvetlenia pre tieto zistenia.

pH tráviaceho traktu: Pri meraní pH tráviaceho traktu so skrmovaním celého zrna pšenice sú pozorované najväčšie zmeny v žľaznatom a svalnatom žalúdku. Dochádza k signifikantnému poklesu pH v týchto orgánoch. Niektoré štúdie ukázali zníženie pH aj v dvanástniku a lačníku, zatiaľ čo iné štúdie zníženia pH v lačníku a bedrovníku nepotvrdzujú.

Rýchlosť prechodu tráveniny zažívacím traktom: Je známych niekoľko faktorov, ako je veľkosť častíc, viskozita tráveniny a iné, ktoré ovplyvňujú rýchlosť pasážovania. Všeobecne možno povedať, že väčšie časti krmiva sú v tráviacom trakte dlhšie než jemné častice. Predlžuje sa čas zadržania.

Mikroflóra tráviaceho traktu: Zákaz používania antibiotických stimulátorov rastu (AGP) v krmivách pre hydinu vyvolal v Európskej únii ohromný tlak na krmivársky priemysel v oblasti hľadania funkčných alternatív. Je nepravdepodobné, že je možná jednoduchá a ekonomická náhrada za AGP. Ukazuje sa, že je potrebný viacfaktorový prístup a celé zrná obilnín v diétach pre hydinu môžu byť časťou tejto stratégie. Preukázalo sa, že zaradenie celého zrna pšenice do diéty znížilo osídlenie čreva salmonelou a klostrídiou perfringens. Pri brojleroch v 22. dni života bolo tiež zaznamenané, že hydina kŕmená celou pšenicou mala viac benefitnej mikroflóry, vyšší počet laktobacilov, nižší počet koliformných baktérií v porovnaní s brojlermi kŕmenými kompletne mletou a granulovanou zmesou. Singh (2013)

Na základe vyššie uvedených výsledkov štúdií a faktov o skrmovaní celého zrna a jeho vplyve na hydinu môžeme do budúcnosti očakávať ďalší vývoj tohto systému kŕmenia v našich podmienkach.

Systémy skrmovania celého zrna pšenice aplikovateľné u väčšiny farmárov v ČR: 

Ak budeme vychádzať z vyššie uvedeného rozdelenia, u nás ide o tzv. „mixované krmivo“ – celé zrno mixované s kŕmnou zmesou najčastejšie granulovanou. Tento systém môžeme ďalej deliť podľa reálneho spôsobu miešania: ide o riedenie kompletnej kŕmnej zmesi celými zrnami alebo riadené pridanie celého zrna, keď peletovaná časť a časť celých zŕn, najčastejšie pšenice, dohromady tvoria kompletnú kŕmnu zmes. Opísaný spôsob má dve formy aplikácie. Zamiešanie na farme, keď farmár disponuje vlastnou pšenicou, od výrobcu KS nakupuje doplnkové kŕmne zmesi a podľa presného odporúčania pridáva celé zrno pšenice k jednotlivým doplnkovým zmesiam. Tento systém vyžaduje technické vybavenie na farme v podobe tretieho sila pri hale a väčšinou jednoduchého miešacieho zariadenia, ktoré pšenicu podľa nastavenia dávkuje.

Alebo sa mieša vo VKS, keď sa kompletné krmivá z konceptu skrmovania celého zrna vyrábajú vo výrobných závodoch presným prídavkom celého čisteného zrna pšenice k presne definovanému granulovanému koncentrátu. Vyrobený MIX je kompletné krmivo s rovnakými živinovými parametrami ako štandardné granulované krmivo.

Výsledkom oboch foriem riadeného pridávania celého zrna pšenice je neriedenie živín krmiva, mikroprvkov či antikokcidík, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie optimálnych technických výsledkov.

Na záver môžeme zrekapitulovať efekt skrmovania celej pšenice na výkon vykrmovaných kurčiat:

S kŕmením celých zŕn sa všeobecne spája:

  • väčšia veľkosť svalnatého žalúdka, výsledná veľkosť a nárast aktivity svalnatého žalúdka priaznivo ovplyvňuje hydinu a umožňuje jej lepšie využívať živiny;
  • znižuje sa rýchlosť prechodu tráveniny;
  • dochádza k vyššej sekrécii tráviacich enzýmov;
  • nižšie pH v žalúdkoch;
  • dochádza k zníženiu viskozity tráveniny;
  • upravuje sa stráviteľnosť škrobov;
  • znižuje sa počet škodlivých baktérií, najmä klostrídií, baktérií Campylobacter a bakteroidov → z toho vyplýva nižší výskyt disbakterióz;
  • upravuje sa pomer vody k prijatému krmivu;
  • zlepšuje sa kvalita podstielky;
  • dochádza k nižšiemu výskytu lézií na behákoch.

Výsledkom pozitívnych zmien v dôsledku stimulácie tráviaceho aparátu celým zrnom je lepší zdravotný stav kŕdľa, výrazne lepšia konverzia krmiva, ktorá je ľahko merateľným parametrom, vyššia jatočná hmotnosť a v neposlednom rade v niektorých uvedených prípadoch možnosť zníženia vstupných nákladov na krmivá. Skrmovaním celého zrna pšenice sa preto začína zaoberať stále viac výrobcov krmív. Na území bývalého Československa je to napríklad spoločnosť De Heus, ktorá už má v ponuke krmivá pre brojlery s podielom celej pšenice.

Kontaktujte našich špecialistov