Prevzatie zodpovednosti za budúce generácie

29 marca 2022
-
5 minút

Zodpovedný a udržateľný prístup k dostatočnému zásobovaniu a výrobe bezpečných potravín pre rastúcu svetovú populáciu prináša celý rad problémov. Problémov, ktoré môžeme zvládnuť len tak, že nájdeme spoločné a prístupné riešenia v oblasti udržateľného rozvoja.

Spoločnosť De Heus ako rodinný podnik v odbore výživy zvierat usiluje o zvyšovanie svojho prínosu k udržateľnej výrobe bezpečných a zdravých potravín. Rozširovanie oblasti nášho pôsobenia nás vedie k tomu, že si uvedomujeme svoju globálnu zodpovednosť. Preto sa aktívne podieľame na hľadaní riešení, ktoré budú prínosné pre našich zákazníkov, partnerov v dodávateľskom reťazci, miestne komunity a životné prostredie. 

Začlenenie udržateľného rozvoja do stratégie našej spoločnosti

V priebehu posledných dvoch rokov spoločnosť De Heus podnikla dôležité kroky v identifikácii svojho celosvetového prínosu k udržateľnému rozvoju vývoja krmív. Zásadným momentom bolo zavedenie celosvetového programu udržateľnosti Responsible Feeding v roku 2020. Cieľom programu je pomôcť jednotlivým podnikovým útvarom stanoviť, ktoré ciele a aktivity prinášajú hodnotu a majú  pozitívny vplyv na miestne trhy a komunity. Program Responsible Feeding stojí na štyroch pilieroch, ktoré zahŕňajú aktivity spoločnosti De Heus a jej postavenie v dodávateľskom reťazci produkcie krmív, v ktorom pôsobí: krmivá pre potraviny, udržateľný dodávateľský reťazec, podpora komunít a úspešní zamestnanci.  

Napriek obmedzeniam, ktoré priniesol Covid-19, sa nám v tom istom roku podarilo v rámci online seminárov zaviesť program Responsible Feeding vo väčšine podnikových útvarov spoločnosti De Heus. Program bol prijatý veľmi pozitívne a nadviazala naň snaha o definovanie významu udržateľnosti v rámci našej spoločnosti v globálnom kontexte. Podnikové útvary spoločnosti De Heus sa snažili dosiahnuť globálne ambície, aby dokázali stanoviť smer, ktorým sa spoločnosť uberá. 

Tento impulz viedol v marci v roku 2021 k usporiadaniu prvého globálneho samitu pod názvom De Heus’ first Global Sustainability Summit in March 2021 (Prvý globálny samit spoločnosti De Heus o udržateľnosti v marci 2021). Štvordňový virtuálny samit ponúkol otvorený dialóg medzi kolegami zo skupiny a miestnymi podnikovými útvarmi o štyroch nejnaliehavejších problémoch udržateľnosti súvisiacich s produkciou živočíšnej výroby: zníženie obsahu antibiotík, udržateľnosť sóje, možnosť zmenšiť našu uhlíkovú stopu a naše úsilie pomáhať miestnym farmárom pri rozvoji ich podnikania. Kolegovia si vymenili svoje názory, stanovili priority a určili možnosti spoločného prístupu k týmto výzvam. Spoločne s Coom a Koenom de Heusovými, CEO spoločnosti De Heus Animal Nutrition, formulovali štyri globálne ekologické ciele: našu odpoveď na najväčšie súčasné výzvy udržateľností v krmivárskom priemysle. 

 

De_Heus_Animal_Nutrion_Sustainability_Taking_responsibility_for_Future_generations_EPI2.jpg

Zistite viac o našom globálnom prístupe k udržateľnosti

Prístupné riešenia v rámci reťazca, ktoré prinášajú hodnotu všetkým

Aby sme mohli položiť dobrý základ pre rozvoj našej politiky udržateľnosti, berieme rok 2022 ako počiatočný, teda rok nula. Ak chceme stanoviť ciele SMART a sledovať náš výkon a pokrok v oblasti našich záväzkov v rámci organizácie, je dôležité, aby náš dosah bol merateľný a kvantifikovateľný. Zároveň však vývoj mimo organizácie tlačí spoločnosť De Heus k väčšej transparentnosti. Partneri v reťazci chcú poznať našu uhlíkovú stopu, akcionári sa pýtajú na naše výsledky v oblasti ESG a v roku 2023 začne platiť smernica EÚ o vykazovaní podnikovej udržateľnosti. 

Udržateľný rozvoj sa stal hlavnou myšlienkou spájajúcou aktérov reťazca výroby potravín. Znamená dosiahnutie rovnováhy medzi nákladmi, ľuďmi a planétou. To, čo sa môže na jednom konci reťazca zdať ako udržateľné riešenie, môže na druhej strane sveta zahŕňať neudržateľné praktiky. V záujme podpory a zabezpečenia udržateľnosti bolo pre nás zásadné nadviazanie spolupráce a partnerstva vo vývoji prístupných riešení, ktoré budú prínosom pre všetky zúčastnené skupiny potravinového reťazca. Od pestovateľov sóje cez chovateľov dobytka až po koncového spotrebiteľa. Od pestovateľských krajín po krajiny spotrebiteľské. 

Naše globálne zelené ciele odrážajú v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN našu ambíciu dosiahnuť udržateľnejšiu produkciu krmív a potravín do roku 2030.

Obmedzenie používania antibiotík v našich reťazcoch

Antimikrobiálna rezistencia v posledných desaťročiach výrazne vzrástla. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je jednou z hlavných príčin tohto nárastu zneužívanie a nadužívanie antimikrobiálnych látok u ľudí, zvierat i rastlín. Obozretnejší prístup k ich používaniu v reťazcoch živočíšnych bielkovín je teda kľúčový. 

  • In 2030, De Heus Animal Nutrition is the leading and guiding partner within the value chain for improving animal health on the farm and using antibiotics more prudently.
  • In 2030, De Heus Animal Nutrition will not use antibiotics as growth promotors or as a preventive measure, and we will not use any human critical antibiotics (WHO) curatively.

Pomoc miestnym farmárom pri rozvoji ich podnikania

Nezávislí chovatelia hospodárskych zvierat a akvakultúry hrajú zásadnú rolu v oblasti zabezpečenia lokálnych potravín, najmä v krajinách, kde sa poľnohospodárstvo stále rozvíja. Podpora ich podnikateľskej činnosti a profesionality pomáha posilniť ich postavenie v reťazci. Čo v konečnom dôsledku zlepšuje odolnosť miestnych hodnotových reťazcov a prístup k bezpečným a zdravým živočíšnym bielkovinám.

  • Do roku 2030 spoločnosť De Heus Animal Nutrition vyškolí 100 000 farmárov a zamestnancov fariem v profesionálnom riadení farmy, znížení obsahu antibiotík, zaručení pohody zvierat, biobezpečnosti, biodiverzity, certifikácie Global G.A.P. a zníženia CO2. 

Zvýšenie udržateľného obstarávania surovín

Pretože celosvetový dopyt po živočíšnych bielkovinách stále rastie, musíme znížiť vplyv, ktorý má naša výroba krmív na podnebie a životné prostredie, aby sme mohli chrániť zraniteľné ekosystémy. Hodnotový reťazec musí podporovať dobré postupy v pestovateľských krajinách a vyzývať dodávateľov, aby suroviny získavali udržateľnejším spôsobom. 

V roku 2025 budú všetky obchodné jednotky spoločnosti De Heus Animal Nutrition používať:

  • certifikovanú sóju (v súlade s pokynmi federácie FEFAC na obstarávanie sóje);
  • certifikovaný palmový olej (buď RSPO alebo od dodávateľov s overiteľnými zásadami nulového odlesňovania);
  • certifikované produkty z rybacieho mäsa alebo tuku, aby svojim zákazníkom mohli ponúknuť rad udržateľných variant na relevantných trhoch. 

Schopnosť zmenšiť uhlíkovú stopu

Klimatické zmeny sú celosvetový problém, ktorý presahuje hranice štátov. Produkčné reťazce živočíšnej výroby zodpovedajú za 14,5 % celosvetových emisií skleníkových plynov. Emisie na jednom mieste môžu mať vplyv na ľudí inde vo svete. Od všetkých aktérov v hodnotovom reťazci sa teda očakáva, že vypočítajú svoj priamy a nepriamy vplyv na životné prostredie v súvislosti so svojimi aktivitami v rámci reťazca, poskytnú transparentné údaje a budú spoločne pracovať na znížení emisií skleníkových plynov. 

  • V roku 2022 bude spoločnosť De Heus Animal Nutrition môcť vypočítať, definovať a stanoviť ciele pre uhlíkovú stopu všetkých svojich produktov. 
  • V roku 2023 urobí základné meranie CO2 v rámci celej skupiny. 
  • V roku 2023 bude zákazníkom môcť poskytnúť poradenstvo na farme na mieru, aby dokázali zmenšiť svoju vlastnú uhlíkovú stopu. Na základe výsledkov merania v skupine potom definuje ciele a bude hľadať riešenie na zmenšenie svojej uhlíkovej stopy.