Úprava paznechtov… stále podceňovaná téma

25 mája 2018
-
3 minúty

Starostlivosť o paznechty býva v chovoch často podceňovaným úkonom. Zveruje sa do rúk najmä externým firmám, spravidla v polročných intervaloch. Pri každej neočakávanej akcii v stajni sú zvieratá značne stresované, a nedodržanie ich zavedeného denného režimu sa prejaví najmä poklesom úžitkovosti. Z tohto dôvodu je častou požiadavkou zootechnikov vykonať úpravu paznechtov celého stáda v čo najkratšom čase. 

Ak sa má kvalitná úprava paznechtov vykonávať v klasických manuálnych klietkach rôznych typov, je adekvátny denný výkon paznechtárov asi 40 – 55 ks. V prípade, že sú klietky automatizované, je možné tento výkon zvýšiť až za hranicu 80 ks. Ak sú chovy, v ktorých je denne upravených okolo 150 ks zvierat, v manuálnej klietke je spravidla odvedená práca nízkej kvality. Je teda dôležité, aby sa kontrolovala kvalita odvedenej práce pri paznechtárskych úkonoch. Na úrovni farmy je starostlivosť o končatiny podporená kúpeľmi a mala by sa vykonávať úprava paznechtov krívajúcich zvierat spoločne s pravidelnou kontrolou liečených zvierat. Vhodným nástrojom je tiež odporúčanie manažmentu kúpania paznechtov od firmy De Heus.

Jedinou vhodnou metódou úpravy paznechtov je tzv. holandská, alebo tiež Ravenova metóda úpravy, ktorá spočíva v piatich základných krokoch úpravy paznechta. Pri úprave paznechtov nezáleží na tom, či sa robí len nožmi a kliešťami, alebo pomocou uhlových brúsok, ale výsledok musí byť vždy rovnaký.

Fázy úpravy paznechtov:

Krok 1:

Spočíva v skrátení dorzálneho okraja prsta na dĺžku 7,5 cm s ohľadom na rámcovú veľkosť zvieraťa. Táto hodnota platí pre väčšinu dojných kráv, ale u mäsových plemien a plemenných býkov bude spravidla nutné nechať dĺžku o cca 5 mm väčšiu. U malých plemien typu jersey alebo menších jalovíc môže byť dĺžka skrátená. Zastrihnutie sa musí urobiť kolmo na medziprstovú štrbinu. Vždy začíname upravovať rohovinu na väčšom z dvojice prstov, teda na vonkajšom pri panvových končatinách a na vnútornom pri hrudných končatinách. Menší z dvojice prstov je prispôsobený tvaru väčšieho prsta.

Krok 2:

Odstránenie rohoviny chodidlovej plochy paznechta na väčšom prste tak, aby hrúbka rohoviny zostala minimálne 5 mm, lepšie 7 mm. Vždy treba začať s odstraňovaním rohoviny na špičke paznechta tak, aby zostala dostatočná vrstva rohoviny pri pätkách. Chodidlová plocha paznechta musí byť vždy rovná a kolmá na os končatiny.

Krok 3:

Pod napojením šľachy hlbokého ohýbača prsta k paznechtovej kosti sa musí vytvoriť tzv. mušlička ako odľahčenie tohto zaťažovaného miesta. Mušličku vytvoríme zrezaním axiálneho okraja chodidla približne do polovice pozdĺžnej osi prsta. Mušlička musí končiť maximálne v 1/3 plochy chodidla od špičky paznechta. Týmto krokom je zabezpečená dostatočná nosná plocha paznechta a odľahčí sa problematické miesto pod šľachou ohýbača prsta.

Krok 4:

Ďalej sa musí odstrániť funkčne a farebne zmenená rohovina tak, aby došlo k tzv. veľkoplošnému odťaženiu postihnutých oblastí. Teda na mieste odstránenia rohoviny sa nesmú hromadiť hnoj a nečistoty.

Krok 5:

Posledným krokom je záverečná úprava paznechtov, t. j. odstránenie rozstrapkanej rohoviny na okrajoch paznechta, kontrola medziprstovej štrbiny a uhla paznechta. Ďalej prípadné skrátenie paznechtov. Paznechty sa zastrihávajú do približne kockového tvaru.

Najčastejšími chybami pri úprave paznechtov je nedostatočné skrátenie dorzálneho okraja paznechta, nadmerné odstránenie rohoviny v pätkovej časti, nadmerné odstránenie rohoviny na špičke paznechta, nedostatočné vytvorenie odľahčovacej mušličky a odstránenie nosného okraja paznechta. Ďalšími závažnými chybami, na ktoré možno v praxi často naraziť, je nedodržanie rovnej chodidlovej plochy a najmä jej zvažovanie smerom k medziprstovej štrbine. Všetky tieto nedostatky vedú k porušeniu správneho zauhlenia paznechta, resp. končatiny, a zvýšeniu rizika vzniku vredov.


spravna_uprava_pazneht__.jpg

Obr. 1 Správna úprava paznechtov

_scaron_patn___provedena_uprava_pazneht__.jpg

Obr. 2 Nesprávne vykonaná úprava paznechtov

Úpravu paznechtov dojníc je nutné, v závislosti od úžitkovosti, vykonávať najmenej každých 6 mesiacov. Lepšie je skrátiť interval na 4 mesiace. Podľa organizácie chovu je spravidla výhodnejšie zaisťovať úpravu paznechtov podľa dní v laktácii v krátkych pravidelných intervaloch a vždy do funkčnej úpravy paznechtov zaradiť i krívajúce zvieratá a zvieratá určené na kontrolu. Tento systém krátkych pravidelných intervalov je z hľadiska zdravia zvierat výhodnejší než úprava len dvakrát až trikrát do roka. Jaloviciam je vhodné upravovať paznechty najmenej pri zapojení do základného stáda, teda pri prechode na prípravu na pôrod, prípadne ak je to v možnostiach farmy ideálne ešte v 12 – 14 mesiacoch veku.

Neoddeliteľnou súčasťou každej úpravy paznechtov je dôsledná evidencia. Častou praxou je vytvorenie záznamov o chorých zvieratách v papierovej podobe. V dnešnej modernej dobe šikovných telefónov a rôznych aplikácií, s pripojením na internet takmer po celej stajni, by aj taký úkon, ako je úprava paznechtov, zasluhoval modernejšie uchopenie evidencie. Dnes už máme možnosť evidovať úkony úpravy paznechtov v denníku chorôb na portáli ČMSCH a existujú aj špecializované aplikácie, ako je HOOFMANAGER alebo SAFEL MANAGER. Posledná z nich funguje ako webové rozhranie, kde paznechtár zadáva všetky úkony pri úprave paznechtov, chovateľ sa môže do systému prihlásiť a kontrolovať vývoj situácie na farme. Ďalšou výhodou je, že paznechtár pri každej novej úprave zvieraťa vidí všetky predchádzajúce vyšetrenia a prípadné ochorenia. Ďalej sa v ňom dá evidovať aj veľmi dôležité locomotion score (skóre krívania) v päťbodovej stupnici, ktoré je dôležité najmä na posúdenie zlepšenia alebo zhoršenia stavu zvieraťa v následných kontrolách. SAFEL MANAGER graficky znázorňuje mieru krívania v stáde a zastúpenie jednotlivých ochorení končatín. Vzhľadom na to, že na väčšinu chorôb paznechtov má veľký vplyv i úroveň a kvalita výživy zvierat, môžu sa tieto údaje využiť na konzultáciu s výživovými špecialistami na zlepšenie zdravotného stavu zvierat.

detail_vy_scaron_et__eni_safel_manager.jpg

Obr. 3 Detail vyšetrenia aplikáciou Safel Manager

Chcete poradiť s kúpeľom či konzultovať kŕmnu dávku? Neváhajte a kontaktujte našich špecialistov na výživu hovädzieho dobytka.

 

Kontaktuje nás