Oragro V – podnik s potenciálom a ambíciami

Ing. Alojz Timko

Špecialista pre ovce a kozy

26 februára 2023
-
2 minúty

V nasledujúcich riadkoch Vám chcem predstaviť chov oviec firmy ORAGRO V na hospodárskych dvoroch v Petrovciach a Vyšnom Žipove, ktoré sa nachádzajú v okrese Vranov nad Topľou.

  V nasledujúcich riadkoch Vám chcem predstaviť chov oviec firmy ORAGRO V na hospodárskych dvoroch v Petrovciach a Vyšnom Žipove, ktoré sa nachádzajú v okrese Vranov nad Topľou.

Vedúcim a zootechnikom farmy je Ing. Kevin Kaščák. Na farme pȏsobí síce len krátko, ale za tú dobu sa pod jeho vedením spravilo mnoho práce a chov oviec má potenciál k napredovaniu a ďalšiemu rozvoju.

Hospodársky dvor v Petrovciach disponuje 600 ks bahníc, 140 ks jariek a 18 ks plemenných baranov. Ovce a jarky sú plemena Lacaune, Východofríz, Zošľachtená valaška a Cigája. Pri nich sa robí prevodné kríženie a pripúšťajú sa baranmi plemena Lacaune. Rozmnožovací chov oviec na farme je v kontrole úžitkovosti. 

V čase návštevy (18.11.2022) sa na farme dojilo 260 ks oviec. Priemer denného nádoja na jednu bahnicu je 1,5 až 1,6 litra v skupine č.1 a 1,3 litra v skupine č.2.  V stáde sa nachádzajú aj ovce, ktoré majú denný nádoj 3 až 4 litre. Na farme sa dojí celoročne. Ovce sú po obahnení s jahniatkami umiestnené do škȏlok, pričom sa predájajú raz až dvakrát do dňa. Počas dojenia sa im podáva doplnková krmná zmes od firmy De Heus-Ovce lacto s obsahom 20,3 % dusíkatých látok.

Jahňatá a chovné jahničky sa chovajú na hospodárskom dvore vo Vyšnom Žipove, a to v počte 240 ks, pričom sú chované od desiateho až štrnásteho dňa na mliečnom automate a prikŕmujú sa štartérom firmy De Heus. Po mesiaci sa z automatu odstavujú a prijímajú už len štartér, kukuričný a pšeničný šrot, lúčne seno a vodu. Ovce sa pasú v období od mája do septembra, podľa počasia. TMR pozostáva z kukuričnej siláže, mӓtonohovej senáže, lucernovej senáže, lúčneho sena, pšeničného a kukuričného šrotu, minerálneho lízu a kŕmnej zmesi Ovce lacto z firmy De Heus.

Cieľom podniku je zvýšiť priemernú dennú produkciu bahníc na 2,5 litra / ks / deň a počet bahníc na 1000 kusov

Oragro V – podnik s potenciálom a ambíciami 1

Farma Oragro V má veľký potenciál napredovať aj vďaka mladému zootechnikovi, ktorý je zanietený pre svoju prácu.  Verím, že naša ďalšia spolupráca prinesie pozitívne výsledky tak ako doteraz.

Oragro V – podnik s potenciálom a ambíciami

About the author

Ing. Alojz Timko

Špecialista pre ovce a kozy